Wykonujemy kompleksowe pomiary elektryczne budynków.

 

 • W naszej ofercie znaleźć można pełen zakres analiz, wśród nich m.in. badanie skuteczności instalacji przeciwpożarowej, urządzeń odgromowych, kontrola stacji transformatorowej czy badanie rezystancji instalacji obwodów 1 i 3 fazowych.
 • Analizy wykonywane są przez wyspecjalizowanych inżynierów.
 • Realizowane przez nas kontrole spełniają wymagania określone w prawie.

Pomiary elektryczne

 

W naszej ofercie znajdują się także przeglądy elektryczne budynków. 

Są one wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Przeprowadzamy następujące badania:

 1. Pomiary skuteczności przeciwpożarowej instalacji, gniazd i urządzeń
 2. Pomiary rezystancji instalacji obwodów 1 i 3 fazowych
 3. Przegląd baterii kondensatorów
 4. Pomiary parametrów wyłączników różnicowo - prądowych
 5. Pomiary instalacji odgromowej
 6. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 7. Pomiary elektronarzędzi przenośnych
 8. Pomiary urządzeń stacji transformatorowej SN oraz rozdzielni SN

Przeglądy elektryczne budynków mają na celu sprawdzenie czy instalacje i urządzenia elektryczne znajdujące się na terenie obiektu są odpowiednio zamontowane oraz czy funkcjonują prawidłowo. Każdy przegląd zakończony jest przygotowaniem stosownego protokołu. Warto pamiętać, iż przeglądy elektryczne budynków powinny zostać przeprowadzone również po wystąpieniu czynników atmosferycznych, takich jak silne wiatry, powodzie czy burze.

Wykonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, instalacjach jedno i trójfazowych do 20kV. Z uwagi na metodykę prac, konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów, termin wykonania zostaje każdorazowo ustalony z Inwestorem lub użytkownikiem w dogodnym okresie oraz w porze dnia (również w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy), bez zakłócania przebiegu procesów technologicznych.

Pomiary odbiorcze okresowe wykonujemy w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, stacjach paliw, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, w zakresie :

 • Ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania,
 • Zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • Rezystancji izolacji obwodów,
 • Stanu instalacji odgromowych,
 • Oświetlenia,
 • Ciągłości pe i małych rezystancji,
 • Elektronarzędzi,
 • Okresowe próby i pomiary stacji transformatorowych i baterii kondensatorów.

Nasza firma specjalizuje się w przeglądach i pomiarach elektrycznych budynków i obiektów budowlanych. Wykonujemy specjalistyczne analizy stacji transformatorowych, rozdzielni średniego napięcia oraz rozdzielni głównych i podrozdzielni. Badania wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów, dysponujących nowoczesnym sprzętem. Dodatkową świadczoną przez naszą firmę usługą, która pozwala na wyeliminowanie zagrożeń związanych z przegrzaniem kabli jest badanie termowizyjne. Dzięki badaniom i sprawdzeniom instalacji możliwe jest uniknięcie problemów z eksploatacją i prawidłowym jej działaniem, a także eliminacja niebezpieczeństw związanych z powstaniem pożaru lub porażenia prądem.

Zakres i obszar działań

Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Jak często dokonywać przeglądów?

Pomiary elektryczne powinny być dokonywane zawsze wtedy, gdy obiekt zostaje oddany do eksploatacji, by potwierdzić prawidłowość działania instalacji i urządzeń. Kontrola jest również konieczna wtedy, gdy obiekt został narażony na silne i szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak np. burze z potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Podobnie jak przeglądy obiektów budowlanych, tak i elektryczne powinny być dokonywane okresowo – raz na rok w pomieszczeniach mokrych i zagrożonych wybuchem oraz raz na pięć lat w pozostałych pomieszczeniach.

Odpowiedzialność za kontrolę

Stan techniczny instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinien być nadzorowany przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu lub pomieszczenia. Podział własności instalacji właściciel, zarządca, najemca powinny regulować stosowne zapisy umowne, które dokładnie precyzują zakres odpowiedzialności. Warto również pamiętać, że odpowiedzialność spoczywa też na dostawcy prądu, do którego należy kwestia przyłączy, złącza głównego oraz liczników.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości instalacji. Nieprzeprowadzanie regularnych badań oraz przeglądów instalacji, może skutkować porażeniami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia użytkowników. Protokół z kontroli jest jednym z głównych elementów kontroli Instytucji Państwowych takich jak Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Pracy. Brak aktualnego przeglądu instalacji może być podstawą do nieuzyskania odszkodowania za poniesione szkody od ubezpieczyciela nieruchomości oraz podstawą do nałożenia mandatu przez Państwowe jednostki prewencyjne.

Profesjonalizm wynikający z wiedzy

Nasze przeglądy budowlane pozwalają na dokładne sprawdzenie czy instalacje i urządzenia są odpowiednio zamontowane i w pełni sprawne. Po zakończonych pracach otrzymacie Państwo protokół, w którym zawarte zostaną niezbędne informacje dotyczące przeglądu, a także uzyskane wyniki. Dokładnie poinformujemy w nim o napotkanych usterkach, pracach, jakie trzeba wykonać itd. Posiadamy niezbędne kwalifikacje i stosujemy się do wszelkich norm, zaś nasze prace zawsze są wykonywane rzetelnie.

Kwalifikacje pracowników

Zatrudniamy inżynierów i techników z uprawnieniami dozoru nad eksploatacją i eksploatacji oraz uprawnieniami budowlanymi. Posiadamy niezbędną widzę do wykonywania projektów, opinii i ekspertyz budowlanych.