Regularny przegląd instalacji gazowej (wraz z przewodami dymowymi/spalinowymi i wentylacyjnymi) gwarantuje bezpieczeństwo domostwa: Nie wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że rozszczelnione i nieprzepustowe przewody urządzeń mogą w rezultacie przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się w mieszkaniu trujących oparów i co za tym idzie do niekontrolowanego wybuchu. W związku z tym kontrola musi być przeprowadzona starannie ze zwróceniem szczególnej uwagi na działanie poszczególnych elementów (gazomierze, liczniki, części wentylacji, zawory i kurki główne).

Przegląd instalacji gazowej – wytyczne odnośnie jego przeprowadzenia

W zależności od tego, czy chodzi o własny dom czy mieszkanie w bloku bądź kamienicy, obowiązek dopilnowania, aby kontrola instalacji została zgłoszona i odbyła się przynajmniej raz w roku leży w gestii właściciela bądź też zarządcy danego budynku (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym). Przeprowadza ją osoba legitymująca się aktualnymi uprawnieniami budowlanymi i eksploatacyjnymi uprawniającymi do przeprowadzania kontroli urządzeń energetycznych (inżynierowie i technicy sanitarni).

Ścisła współpraca ze specjalistami (wsparcie przy wypełnianiu formalności czy też czynnościach konserwacyjnych) pozwoli zapewnić odpowiedni stan użytkowy i techniczny naszych urządzeń i zapobiegnie powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia i życia nieszczelności. Poprawność wykonanych każdorazowo prac serwisowych związanych z układem grzewczo-energetycznym powinna być potwierdzona próbą szczelności (przy użyciu certyfikowanych i kalibrowanych detektorów). Przegląd uznaje się za wykonany, gdy zostanie on poświadczony odpowiednim protokołem zawierającym informacje między innymi na temat stanu sprawdzonych urządzeń jak i ewentualnych dalszych kroków (renowacje).

Zapobieganie najlepszą formą zapewnienia ochrony

Zadbajmy o nasze poczucie bezpieczeństwa oraz naszych rodzin i przynajmniej raz w roku poddajmy nasze instalacje gazowe zasilające kuchenki, promienniki, nagrzewnice i piece profesjonalnemu przeglądowi, który pozwoli zawczasu wykryć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ich urządzeń składowych.

 

⬅️ Powrót